Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
StyleStek (eenmanszaak)
Prins Mauritslaan 49
2582LM Den Haag
KVK: 57736456
BTW nummer: NL001913855B56
Telefoonnummer: 0640225302
agnes@stylestek.nl


TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische verhoudingen(rechtsbetrekkingen), waarbij STYLESTEK als opdrachtnemer optreedt. Dit geldt ook voor offertes en toekomstige opdrachten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met STYLESTEK waarbij andere partijen betrokken zijn.

Ga jij als opdrachtgever akkoord met een opdracht? Dan ga je ook akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van jou als opdrachtgever worden uitgesloten.

Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als wij dit als partijen schriftelijk met elkaar afspreken.

Als een afspraak of een gedeelte daarvan in deze voorwaarden niet van toepassing is, omdat een afspraak nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de andere afspraken of een gedeelte daarvan in deze algemene voorwaarden gelden.

Met schriftelijk wordt ook bedoeld per email, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen die een vormvereiste voorschrijven.


VOORSTEL
STYLESTEK zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend tarief per email of post aan jou als potentiële opdrachtgever toezenden.

Het voorstel is geheel vrijblijvend. Pas na akkoord én verzending van een opdrachtbevestiging door STYLESTEK wordt gestart met de werkzaamheden.

Als er geen akkoord is gegeven, maar jij als opdrachtgever er mee instemt dat STYLESTEK start met de uitvoering van de werkzaamheden, dan wordt ervan uit gegaan dat jij de opdracht, zoals in de offerte is bepaald, hebt verstrekt, tenzij in strijd met enig dwingend (consumenten)rechtelijke bepaling.

Eventuele reis-, verblijf- en verzendkosten zullen apart in het voorstel worden vermeld.


UITVOERING VAN DE OPDRACHT
STYLESTEK voert de opdracht met goede zorg uit. STYLESTEK heeft een inspanningsverplichting. STYLESTEK heeft het recht om haar werkzaamheden naar eigen creatief inzicht uit te voeren. De werkzaamheden zullen aan de overeenkomst beantwoorden.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden baseert STYLESTEK zich op de door jou verstrekte informatie en gegevens e.d., waaronder maar niet uitsluitend maatvoering, tekeningen, materialen. Het is dan ook belangrijk om STYLESTEK direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie en gegevens e.d. In geval er informatie of gegevens e.d. ontbreken, onjuist of onvolledig zijn waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan STYLESTEK daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden.

Dit geldt eveneens voor de door opdrachtgever gegeven inlichtingen, instructies, opgedragen werkzaamheden, wensen, eisen, beslissingen e.d. Opdrachtgever vrijwaart STYLESTEK voor aanspraken in verband hiermee.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door STYLESTEK geschatte termijn. Als STYLESTEK verwacht dat de werkzaamheden zullen uitlopen zal STYLESTEK de gevolgen van de uitloop voor de verdere planning bespreken. De geschatte termijn kan niet als een deadline worden aangemerkt.

Tegenvallende resultaten (je kunt hierbij denken aan: iets niet mooi vinden) kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn.
Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte mate invloed hebben op de gebruikswaarde van een advies of opgeleverde stukken.

STYLESTEK mag overeengekomen prijzen jaarlijks indexeren. Indexeren is het aanpassen van het afgesproken bedrag aan de stijging van algemene prijzen (Consument heeft het recht tot ontbinding).

Als de opdracht wordt stopgezet door STYLESTEK zal je als opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden moeten betalen.


BETALING
Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. 

Na de betaaltermijn van 30 dagen ontvang je een betalingsherinnering. Na het verlopen van de termijn die in de betalingsherinnering staat, ben je als opdrachtgever in verzuim.

STYLESTEK mag verdere uitvoering van werkzaamheden uitstellen, als er niet wordt betaald.


AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN VRIJWARING
STYLESTEK is tegenover jou als opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

STYLESTEK is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
– ontstane schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie e.d. door of namens jou verstrekt aan STYLESTEK;

– ontstane (bedrijfs-), indirecte of gevolgschade;

– tegenvallende resultaten bijvoorbeeld iets niet mooi vinden;

– afwijkingen van geringe betekenis;

– het niet gebruiken van het advies, plan, ontwerp of andere stukken;

– onjuistheden die niet binnen 14 dagen na ontvangst van opgeleverde stukken kenbaar zijn gemaakt;

– schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld, met uitsluiting van 6:76 en 6:171 BW en eventuele andere bepalingen hieromtrent (niet consumenten).

De aansprakelijkheid van STYLESTEK is beperkt, als en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

Geschillen tussen opdrachtgever en STYLESTEK worden door STYLESTEK zoveel mogelijk in onderling overleg of via bemiddeling opgelost.